Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 88 trang
Giá tiền: 17.000 đ
Xuất bản: 7-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung được nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Luật này thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002. Nhằm cung cấp cho bạn đọc nội dung của Luật, góp phần hướng dẫn thi hành Luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 12/2008/L-CTN ngày 12-6-2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; toàn văn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008. Luật gồm 12 chương, với 59 điều.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ