80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương
Số trang: 966 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 02/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đến nay, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã có tuổi đời tròn 80 năm, kể từ khi được công bố vào năm 1943. Bản Đề cương là một cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Trường Chinh và đã trở thành một văn kiện lịch sử về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, chứng tỏ sức lan tỏa lâu bền, góp phần định hướng lâu dài cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam.

  Với mục tiêu cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, người thực hành văn hóa, nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam và văn hóa, con người Việt Nam - nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển tập hợp các bài viết, tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Hội khảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan tổ chức.

  Những nội dung trong sách minh chứng, trải qua 80 năm, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân” đi đến thắng lợi, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng về xây dựng và phát huy sức mạnh của nền văn hóa và con người Việt Nam, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS. Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy Thanh Trì
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bùi Quang Huy
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 374.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 332 đ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Trí Vũ, Bùi Trung Tiến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ