Loading...

Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở

Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội đảng ở cơ sở
Tác giả: TS. Nguyễn Tác Lũy
Số trang: 192 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

  Chương I: Bầu cử trong Đảng và công tác bầu cử của đại hội đảng ở cơ sở;

  Chương II: Công tác bầu cử của đại hội đảng bộ xã ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng;

  Chương III: Phương hướng, giải pháp và những gợi mở trong công tác bầu cử của đại hội đảng bộ cơ sở thời gian tới.

  Cuốn sách khái quát một số vấn đề lý luận về bầu cử nói chung; khảo sát, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác bầu cử ở đại hội cơ sở của một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng; trên cơ sở những hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Đảng, tác giả đề xuất một số giải pháp mà các cơ sở đảng cần thực hiện tốt để công tác bầu cử thực sự mang lại hiệu quả thiết thực nhất, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, cung cấp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn về hoạt động bầu cử trong Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ