Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk

Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà (Chủ biên)
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 147.000 đ
Xuất bản: 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk tập trung làm làm rõ bức tranh về đời sống văn hóa của người Mường ở Hòa Bình và Đắk Lắk trong truyền thống và quá trình biến đổi của nó thông qua lĩnh vực hôn nhân. Nội dung cuốn sách từng bước làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt, các sắc thái địa phương trong hôn nhân của người Mường giữa hai tỉnh Hòa Bình, Đắk Lắk và một số địa phương khác. Cuốn sách cũng làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình biến đổi hôn nhân của người Mường, những tác động tích cực và những hạn chế không mong muốn đang ảnh hưởng đến hôn nhân và văn hóa của tộc ngườ. Cuốn sách đã bước đầu đề cập được vai trò, ảnh hưởng của phong tục, tập quán và pháp luật về hôn nhân và gia đình đối với đời sống hôn nhân của người Mường kể từ khi đổi mới đất nước đến nay. Trên cơ sở đó, cuốn sách đề xuất một số kiên nghị góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong hôn nhân của người Mường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ