Bút nghiên một thuở miệt mài

Bút nghiên một thuở miệt mài
Tác giả: Trịnh Gia Ban
Số trang: 535 trang
Giá tiền: 317.000 đ
Xuất bản: 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những bài viết được lựa chọn trong số hơn 100 bài viết của tác giả trong suốt thời gian công tác cũng như khi đã nghỉ hưu. Các bài viết trong cuốn sách phần lớn đã được in trên các sách, báo, tạp chí, gồm nhiều chủ đề như: Về sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng cầm quyền qua các giai đoạn cách mạng; về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước ta.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ