Các biện pháp tâm lý nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay

Các biện pháp tâm lý nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay
Tác giả: Trần Hương Thanh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong thực thi nhiệm vụ công vụ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát tiển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Các biện pháp tâm lý nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay do giảng viên Trần Hương Thanh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ biên.
  Qua khảo sát thực tế tại một số địa phương cho thấy, tính tích cực lao động của đội ngũ cán bộ công chức hành chính chưa cao: Không ít cán bộ, công chức hành chính chưa ý thức đầy đủ về về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi của mình, nhất là ý thức về mối quan hệ cá nhân giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung; thái độ lao động chưa say sưa, tâm huyết, còn dựa dẫm, ỷ nại; chưa tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn… dẫn tới chất lượng, hiệu quả công tác chưa cao. Từ thực tế ấy, tác giả cuốn sách đã cố gắng đi sâu nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp có tính khả thi cao khắc phục hạn chế, nâng cao tính tích cực chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.
  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận về tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước
  Chương II: Tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay
  Chương III: Một số giải pháp tâm lý góp phần nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay.
  Sách gồm 196 trang, giá 29.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ