Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam

Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Bích Thảo (Chủ biên)
Số trang: 499 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách nghiên cứu tương đối toàn diện và có hệ thống về chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam; làm rõ những vấn đề lý luận về chính sách tố tụng dân sự; phân tích, luận giải những yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên các khía cạnh: tổng quan, các nguyên tắc cơ bản, thẩm quyền, hệ thống tổ chức tư pháp dân sự, chứng cứ, thủ tục tố tụng dân sự, lồng ghép các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế Tòa án trong tố tụng dân sự và hoạch định các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật tố tụng dân sự. Đồng thời, tác giả cũng đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập. từ đó, đề xuất mô hình lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách trong việc áp dụng, tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực này. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ