Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm
Số trang: 320 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã không quản ngại khó khăn, tận tâm, tận lực cống hiến, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật”. Trước vấn đề này, Đảng ta khẳng định “Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên…”. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn cách mạng mới, dân tộc đang đứng trước những thời cơ, vận hội to lớn để phát triển, để hiện thực hóa được “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng theo chuẩn mực đạo đức cách mạng của tình hình mới.

  Cuốn sách Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới của PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, đi sâu phân tích những vấn đề lý luận chung về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, từ các khái niệm đến cơ sở hình thành, sự phát triển nhận thức của Đảng ta về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức của cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua. Trên cơ sở phân tích nền tảng lý luận và thực tiễn thấu đáo, tác giả cuốn sách đề xuất định hướng, nội dung và giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ