Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia

Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia
Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
Số trang: 251 trang
Giá tiền: 114.000 đ
Xuất bản: 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thế giới đã và đang bước vào kỷ nguyên số , cùng với đó, Việt Nam đã, đang và sẽ chứng kiến nhiều thay đổi to lớn, đó là sự chuyển đổi từ thế giới thực sang thế giới ảo, chuyển toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội lên môi trường số. Để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng trong kỷ nguyên số, hạ tầng chất lượng quốc gia cần có sự đầu tư nghiên cứu, phát triển đồng bộ cho việc chuyển đổi số. Ở Việt Nam, ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 569/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, trong đó vấn đề hạ tầng chất lượng quốc gia được chú trọng, phấn đấu đạt mục tiêu phát triển mạnh mẽ hạ tầng chất lượng quốc gia đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thuộc nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới.

  Đúc kết từ những kinh nghiệm thực tiễn của mình trong lĩnh vực đo lường, cuốn sách Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia được tác giả Hà Minh Hiệp, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ biên soạn và tổng hợp từ các công trình nghiên cứu, tài liệu, báo chí trên thế giới về vai trò của đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia đối với nền kinh tế số và Cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung sách và được chia thành 2 phần: Phần I: Hạ tầng chất lượng quốc gia; Phần II: Đo lường và chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia. Đặc biệt trong cuốn sách, tác giả cũng trích dẫn những tài liệu và kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực đo lường của nước Đức - một trong những quốc gia hàng đầu trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển đổi số trong đo lường, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số, nổi bật là Viện Vật lý Kỹ thuật Liên bang (PTB).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ