Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Tác giả: Lê Hồng Liêm
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • congtackiem-trathamnhungTác giả: TS. Lê Hồng Liêm (Chủ biên)

  Số trang: 236 trang

  Giá tiền: 41.000đ

  Ngày nay, tham nhũng đã mang tính toàn cầu lan tràn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Mọi quốc gia và các tổ chức quốc tế đều quan tâm đến phòng, chống tham nhũng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Ở nước ta, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, nên hiện nay hầu hết những người có chức, thực sự có quyền là đảng viên đều chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Do đó, việc phân tích, đánh giá, xác định các giải pháp của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc phòng, chống tham nhũng ở nước ta là vấn đề cần thiết, vừa có giá trị thực tiễn vừa có ý nghĩa lý luận trong quá trình lãnh đạo công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng ta. Cuốn sách

  Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay do TS. Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ biên sẽ là tài liệu cần thiết góp phần thiết thực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  Cuốn sách được chia làm ba chương với nhiều nội dung khác nhau:

  Chương I, tác giả đã trình bày một số cơ sở lý luận về phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát trong đó đã làm rõ vị trí, vai trò, tác dụng, mối quan hệ giữa công tác kiểm tra, giám sát với phòng, chống tham nhũng, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đó và tiêu chí xác định sự tác động của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc phòng, chống tham nhũng cũng như đưa ra kinh nghiệm và giải pháp của một số nước về vấn đề phòng, chống tham nhũng.

  Chương II: Cuốn sách đi sâu nghiên cứu về thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua; ở chương này tác giả đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân của một hạn chế, tồn tại.

  Trên cơ sở đó, cùng với việc định hình về yêu cầu đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, chương III cuốn sách đã đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

  Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục về trình tự và phương pháp khi xử lý vụ án tham nhũng của Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc để bạn đọc tham khảo.

  Cuốn sách là tài liệu quan trọng góp phần vào quá trình tìm tòi, đổi mới trong việc phòng, chống tham nhũng thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ