Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng

Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng
Tác giả: PGS, TS. Trần Thị Anh Đào
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã trải qua hơn 20 năm. Với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo một sự thay đổi cơ bản và toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín của nước ta ngày càng tăng lên trên trường quốc tế. Trong những thành tựu đó có vai trò và sự đóng góp rất quan trọng của công tác tư tưởng.
  Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập để hiểu sâu hơn về công tác tư tưởng và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, Nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng của PGS, TS. Trần Thị Anh Đào.
  Tác giả đã trình bày một cách có hệ thống các vấn đề về công tác tư tưởng như các khái niệm về tư tưởng, công tác tư tưởng, tính khoa học và tính cách mạng trong công tác tư tưởng; phân tích sâu sắc nội dung và các phương thức hoạt động của công tác tư tưởng, nêu rõ một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Đồng thời, cuốn sách cũng đề cập đến vấn đề phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng thông qua thực tiễn đào tạo đội ngũ này, mạnh dạn phê phán một số hạn chế trong công tác báo chí - xuất bản như khuynh hướng thương mại hóa, sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chủ quản, chưa coi trọng việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về chính trị, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức...
  Sách gồm 260 trang, giá 30.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ