Công tác tư tưởng

Công tác tư tưởng
Tác giả: PGS, TS. Đào Duy Quát
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Công tác tư tưởng là là một bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối cách mạng. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta khẳng định: Công tác tư tưởng phải được đẩy mạnh toàn diện cả về nội dung và phương thức hoạt động, cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm đáp ứng tốt những nhiệm vụ và những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn đặt ra.
  Cuốn sách do PGS, TS. Đào Duy Quát làm chủ biên đã tập trung nghiên cứu và giới thiệu những nội dung cơ bản, đối tượng, phương pháp của công tác tư tưởng với tư cách là một môn khoa học. Qua đó, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về mặt lý luận cũng như thực tiễn của công tác tư tưởng của Đảng ta.
  Cuốn sách được kết cấu gồm 22 chương:
  Chương I: Công tác tư tưởng: Khái niệm, hệ thống, cấu trúc, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  Chương II: Các hình thái công tác tư tưởng
  Chương III: Mục đích, chức năng, nhiệm cụ của công tác tư tưởng
  Chương IV: Vai trò của công tác tư tưởng trong sự nghiệp đổi mới
  Chương V: Những nguyên tắc cơ bản của công tác tư tưởng
  Chương VI: Phương châm công tác tư tưởng
  Chương VII: Giáo dục thế giới quan và sự hình thành thế giới quan khoa học
  Chương VIII: Giáo dục tư duy lý luận
  Chương IX: Giáo dục chính trị - tư tưởng và sự hình thành văn hóa chính trị
  Chương X: Giáo dục kinh tế và sự hình thành văn hóa kinh tế
  Chương XI: Giáo dục đạo đức và sự hình thành văn hóa đạo đức
  Chương XII: Đấu tranh tư tưởng trong điệu kiện hiện nay
  Chương XIII: Phương pháp công tác tư tưởng
  Chương XIV: Hệ thống giáo dục của Đảng và công tác giáo dục lý luận, chính trị
  Chương XV: Các phương tiện thông tin đại chúng
  Chương XVI: Tuyên truyền miệng. Tổ chức, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên
  Chương XVII: Văn hóa – Văn nghệ trong công tác tư tưởng
  Chương XVIII: Xây dựng đội ngũ cán bộ tư tưởng
  Chương XIX: Cơ sở vật chất – kỹ thuật của công tác tư tưởng
  Chương XX: Kiểm tra công tác tư tưởng
  Chương XXI: Hiệu quả công tác tư tưởng
  Chương XXII: Hệ thống tổ chức và phương thức hoạt động của ban tuyên giáo
  Sách gồm 504 trang, giá 66.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ