Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước

Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước
Tác giả: PGS.TS. Đào Duy Quát
Số trang: 363 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển vô cùng mạnh mẽ cũng như xu thế toàn cầu hóa đang tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên thế giới ở mọi lĩnh vực thì các vấn đề như giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng trở thành vấn đề lớn của mọi quốc gia. Để bảo đảm xã hội phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó nền tảng tư tưởng, công tác tư tưởng trong xã hội đóng vai trò quyết định.

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tư tưởng từ khi thành lập cũng như trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi đây là lĩnh vực trọng yếu cần phải thường xuyên xây dựng, bồi đắp để củng cố nền tảng chính trị của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời giáo dục, tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trong những năm qua, kinh tế - xã hội nước ta có sự phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên công tác tư tưởng tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Cuốn sách Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra đối với công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước do PGS.TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) biên soạn, hệ thống hóa một số vấn đề chung về công tác tư tưởng, tập trung vào phân tích và đề xuất giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề đang đặt ra với công tác tư tưởng trong việc đổi mới tư duy, phương thức công tác tư tưởng; tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội; cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận; vai trò của công tác tư tưởng với sự nghiệp chấn hưng văn hóa và quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần giúp bạn đọc nói chung, đội ngũ cán bộ đang làm công tác tuyên giáo nói riêng có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ