Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung)

Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (Sách chuyên khảo) (Xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: Cao Văn Thống - Vũ Trọng Lâm
Số trang: 484 trang
Giá tiền: 196.000 đ
Xuất bản: 10/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cán bộ là đội ngũ nhân sự có vai trò rường cột trong tham mưu hoạch định chính sách, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Cho nên, cán bộ và đổi mới chất lượng cán bộ luôn giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của một quốc gia, dân tộc. Trong thời đại ngày nay, trước những biến đổi nhanh chóng của thời cuộc, nhất là tình trạng tha hóa về tư tưởng, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở cấp đứng đầu, thì vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ lại càng được quan tâm sâu sắc.

  Cuốn sách Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới của đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trình bày có hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay; từ đó phân tích, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từng khâu trong công tác cán bộ, chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan của tình trạng đó. Đồng thời, các tác giả đã đưa ra hệ thống các quan điểm định hướng, mục tiêu, giải pháp chung và cụ thể cho từng khâu công tác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Việt Nam đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

  Cuốn sách gồm 3 chương:Chương I: Một số vấn đề về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ;Chương II: Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua;Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

  Qua đó, giúp bạn đọc và cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành có được hệ thống thông tin về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ