Giới thiệu chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Giới thiệu chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Tác giả: Thanh tra Chính phủ - Viện Khoa học Thanh tra
Số trang: 144 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tham nhũng là một tệ nạn mang tính chất toàn cầu, tuy nhiên biểu hiện, tính chất, phạm vi của tham nhũng ở các nước khác nhau rất khác biệt, bởi đó là một hiện tượng xã hội phản ánh các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, tập quán của từng dân tộc, từng quốc gia. Hậu quả của tham nhũng gây ra không chỉ thiệt hại về vật chất mà nguy hiểm hơn nữa là làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

  Ở nước ta tham nhũng hiện đang là một vấn nạn quốc gia, Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 có sự kế thừa và phát triển các quan điểm và mục tiêu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta qua các giai đoạn, phát triển và cụ thể hóa hơn nữa trong điều kiện mới, là cơ sở phục vụ cho việc hoạch định những nhiệm vụ then chốt cần phải thực hiện với tầmnhìn dài hạn, có lộ trình và bước đi thích hợp.

  Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân tinh thần, nội dung của Chiến lược cùng những mục tiêu, giải pháp, lộ trình và thực hiện kế hoạch chiến lược, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Viện Khoa học Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ xuất bản cuốn sách Giới thiệu chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

  Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Bối cảnh xây dựng Chiến lược

  Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

  Phần thứ ba: Các nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược

  Phần thứ tư: Lộ trình và tổ chức thực hiện chiến lược

  Cuốn sách là nguồn tư liệu hữu ích giúp các cơ quan, tổ chức và công dân tiếp thu được những mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng để chung tay cùng Đảng, Nhà nước quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ