Gương người tốt, việc làm hay

Gương người tốt, việc làm hay
Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
Số trang: 314 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 03 phần, Phần 1: Những gương người tốt, việc làm hay trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; Phần 2: Những gương người tốt, việc làm hay trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Phần 3: Những gương người tốt, việc làm hay trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nội dung cuốn sách phản ánh sinh động những tấm gương tốt, việc làm hay, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; góp phần cổ vũ, giáo dục, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ