Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)

Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 244 trang
Giá tiền: 68.000 đ
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hiến pháp là đạo luật gốc, luật cơ bản quy định những vấn đề quan trọng nhất của một quốc gia. Trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước, Nhà nước ta đã thông qua và ban hành các bản Hiến pháp phù hợp với nhiệm vụ cách mạng do Đảng ta lãnh đạo: Hiến pháp năm 1946 - đặt nền móng cho việc xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc; Hiến pháp năm 1959 - Hiến pháp của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, thống nhất đất nước; Hiến pháp năm 1980 - Hiến pháp của kỳ nguyên thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bảo vệ toàn vẹn biên giới lãnh thổ Tổ quốc; Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung 2001 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân sung năm chủ, công bằng, văn minh; Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

  Cuốn sách Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ (các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013) gồm toàn văn Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013, Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa X về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; nhằm cung cấp tư liệu cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và đông đảo bạn đọc khi nghiên cứu về quá trình lập hiến ở nước ta.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ