Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • hoan-thien-to-chucTác giả: TS. Đặng Xuân Phương

  Số trang: 340 trang

  Giá tiền: 56.000đ

  Bộ và những cơ quan có vị trí pháp lý tương đương Bộ (gọi chung là cơ quan ngang Bộ) luôn là những loại cơ quan nhà nước có tính chất đầu não, biểu hiện khá tập trung mức độ hoàn bị của bộ máy hành chính nhà nước ở từng thời kỳ. Về phương diện lý luận có thể nói rằng cho đến nay ở Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu có tính chất tổng thể, toàn diện chứa đựng hệ thống các quan điểm lý luận chung về tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ mà chủ yếu phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định về thành lập, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị của bộ máy hành pháp Trung ương. Do vậy, việc nghiên cứu toàn diện từ cơ sở lý luận, thực tiễn tổ chức và hoạt động của Bộ, cơ quan ngang Bộ, gắn với quá trình cải cách hành chính ở nước ta rất cần thiết và có ý nghĩa cấp bách trong tình hình hiện nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó của độc giả, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Bộ, cơ quan ngang Bộ, có tham khảo kinh nghiệm cải cách hành chính của một số nước trên thế giới, đã đưa ra một số phương hướng và giải pháp cho việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Việt Nam trong cải cách hành chính, một vấn đề quan trọng của tiến trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

  Trên cơ sở những nghiên cứu khoa học, tác giả mong muốn góp phần vào việc xây dựng nền móng lý luận cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân như trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: "...Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, trong suốt, trong sạch, tổ chức tinh gọn, hợp lý; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm, tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ..."

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các cán bộ, các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách trong việc cải cách và hoàn thiện nền hành chính ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ