Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường (Tập II)

Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường (Tập II)
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Số trang: 780 trang
Giá tiền: 760.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản Bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, được tuyển chọn từ những bài viết, bài nói, báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, các diễn văn trên diễn đàn quốc tế… của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII;  nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XIII, XIV, XV; nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh…

  Tập II của bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường gồm những bài nói, bài viết, ý kiến phát biểu từ khi đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 18/01/2023).

  Cuốn sách được kết cấu thành 6 phần, các bài trong mỗi phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian:

  Phần I: Đất nước hùng cường và thịnh vượng là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam.

  Phần II: Kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.

  Phần III: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

  Phần IV: Không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

  Phần V: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả.

  Phần VI: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ