Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Hiện hành), (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Hiện hành), (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 44 trang
Giá tiền: 12.000 đ
Xuất bản: 07-2018
Cuốn sách Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (hiện hành), (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản là nhất thể hóa...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18-6-2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 02-9-2009, thay thế Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 và Pháp lệnh Về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993. Luật này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và quản lý nhà nước đối với cơ quan đại diện.

  Sau gần 10 năm thực hiện, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, một số nội dung của Luật đã bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, ngày 21-11-2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018. Luật bao gồm 6 chương, 36 điều.

  Cuốn sách Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (hiện hành), (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản là nhất thể hóa của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2017.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ