Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 54.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đất đai được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Luật gồm 14 chương, 212 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Việc ban hành Luật Đất đai năm 2013 đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời khắc phục, giải quyết nhiều tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003.

  Ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, trong đó có điều, khoản sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013.

  Nội dung cuốn sách được hợp nhất từ Luật Đất đai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (phần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013) giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, thi hành Luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ