Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 247 trang
Giá tiền: 54.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được hợp nhất từ văn bản Luật Đất đai năm 2013 và phần sửa đổi, bổ sung Luật này tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Theo đó, toàn bộ Chương IV (Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) và khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 151 của Luật Đất đai năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung. Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) gồm 14 chương, 212 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ