Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)

Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 127 trang
Giá tiền: 61.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là văn bản được hợp nhất từ sáu văn bản luật, kể từ Luật Đấu thầu năm 2013 cho đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật, trong đó có Luật Đấu thầu do Quốc hội khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022. Luật Đấu thầu hiện hành gồm 13 chương, 96 điều, quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ