Luật thanh niên năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thanh niên năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 55 trang
Giá tiền: 8.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật thanh niên được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005 và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23-7-2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.

  Luật thanh niên bao gồm 6 chương, 36 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên (công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi); trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên. Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt Nam. Luật này cũng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến thanh niên Việt Nam.

  Nghị định số 120/2007/NĐ-CP  được Chính phủ ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Luật, quy định về chính sách, trách nhiệm của Nhà nước đối với việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp đối với công tác thanh niên.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ