Luật Tổ chức Chính phủ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Luật Tổ chức Chính phủ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 58 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 19/6/2015. Luật đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và các chủ trương định hướng của Đảng về Chính phủ, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ với chính quyền địa phương đã được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ và phát huy sự chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của hệ thống hành chính từ Trung ương đến cơ sở.

  Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, bên cạnh các kết quả đã đạt được, một số quy định của Luật cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Vì vậy ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cuốn sách Luật Tổ chức Chính phủ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) là văn bản Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 được hợp nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung bởi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, giúp bạn đọc có thể dễ dàng tìm hiểu và áp dụng pháp luật về tổ chức Chính phủ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ