Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 120 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Di sản văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2002. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở Việt Nam. 

  Sau 8 năm được ban hành, nhiều nội dung quy định tại Luật Di sản văn hóa năm 2001 đã không đáp ứng được yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, tại kỳ họp thứ 5, ngày 18-6-2009 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, có hiệu lực thi hành ngày 01-01-2010.

  Nội dung cuốn sách Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành bao gồm toàn văn Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và một số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số vấn đề của Luật Di sản văn hóa. Cụ thể, đó là Quyết định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 19-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 1010-2014).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ