Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 192 trang
Giá tiền: 27.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 13-11-2008, có hiệu lực thi hành ngày 01-7-2009, thay thế cho Luật quốc tịch Việt Nam năm 1988.

  Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Luật quốc tịch năm 2008 có nhiều điểm mới, tiến bộ, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Để cụ thể hóa Luật, tạo thuận lợi khi thi hành Luật trên thực tế, Chính phủ và các Bộ đã ban hành nhiều nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành trên cơ sở tái bản có bổ sung.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật quốc tịch năm 2008; Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22-9-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23-7-2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp (Trích); Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01-10-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA; Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20-7-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch; Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01-3-2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22-9-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ