Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 80 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011.

  Luật gồm 12 chương, 48 điều đã thể chế hóa đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Luật quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở sử dụng năng lượng trong công tác phối hợp, báo cáo hiện trạng sử dụng năng lượng, lập và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại đơn vị; khuyến khích hình thành mạng lưới các tổ chức dịch vụ để triển khai các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng tại các địa phương…

  Để hướng dẫn thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29-3-2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật. Các văn bản này quy định về thống kê và sử dụng năng lượng; cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm tra, thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào cuộc sống sẽ góp phần tích cực trong việc đảm bảo năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ