Luật thi hành án dân sự năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

Luật thi hành án dân sự năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 768 trang
Giá tiền: 101.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ tư thông qua, thay thế cho pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004. Luật có hiệu lực thi hành từ 01-7-2009. Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của hai bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại (gọi chung là bản án và quyết định); hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.

  Sau khi Luật được ban hành, Chỉnh phủ và các Bộ đã ban hành một số văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những thông tin pháp luật mới trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật thi hành án dân sự năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành trên cơ sở tái bản có bổ sung những văn bản dưới luật mới của Chính phủ và các Bộ có liên quan nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành Luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ