Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009) và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009) và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 23.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2004, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009. Sau đó, Chỉnh phủ và các Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009) và văn bản hướng dẫn thi hành.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 05-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 25-5-2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 05-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 59/2009/QĐ-TTg ngày 16-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ