Lý luận, thực tiễn về các mô hình phát triển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam

Lý luận, thực tiễn về các mô hình phát triển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam
Tác giả: TS. Phí Thanh Tuyền
Số trang: 239 trang
Giá tiền: 103.000 đ
Xuất bản: 6/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là một nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị nước ta giai đoạn 2021 - 2030. Muốn vậy, Việt Nam cần phải có một hệ thống pháp luật hoàn thiện và nội dung đó đã được thể hiện rất rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII: “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật cơ chế chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ của nhân dân…”. Để hoàn thiện hệ thống pháp luật vấn đề trọng tâm là cần phải tích cực đẩy mạnh hơn nữa công tác hệ thống hóa pháp luật mà then chốt là chuyển trọng tâm sang hoạt động phát điểm hóa nhằm tạo ra nhiều bộ luật, đạo luật đảm bảo vai trò quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước.

  Pháp điển hóa - nhân tố quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật mỗi quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay. Thực tiễn tại các quốc gia cho thấy việc xây dựng lựa chọn mô hình phát triển hóa cũng như cách thức tiến hành hoạt động này sẽ đem lại nhiều ý nghĩa to lớn và mang tính quyết định tới quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, để có những thành công trong việc tiến hành các tiến hóa cũng như đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền, đòi hỏi phải có những công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu về pháp điển hóa và mô hình pháp điển hóa. Kết quả của các nghiên cứu khoa học về pháp điển hóa sẽ là những đề xuất, kiến nghị để từ đó cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền có cơ sở thiết kế mô hình phát triển hóa phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

  Với ý nghĩa nêu trên, cuốn sách “Lý luận thực tiễn về các mô hình phát triển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam” ra đời với nội dung nghiên cứu xoay quanh những vấn đề lý luận về phát triển hóa mô hình phát triển hóa; đặc biệt qua việc tìm hiểu thực tiễn về mô hình các biến hóa điển hình của một số quốc gia trên thế giới để đưa ra những kiến nghị có tính tham khảo đối với Việt Nam, đó là vấn đề có ý nghĩa lý luận của thực tiễn sâu sắc. Cuốn sách là tài liệu tham khảo có nhiều giá trị phục vụ các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật nhà khoa học chuyên sâu về phát triển hóa, về hoàn thiện pháp luật và độc giả có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ