Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng – vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới (Sách tham khảo)

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng – vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới (Sách tham khảo)
Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản (Chủ biên), GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn (Đồng chủ biên)
Số trang: 476 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở khái quát kết quả nghiên cứu của Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước “Những cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” (mã số KX.04.29/16-20), thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (mã số KX.04/16-20), do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.

  Nội dung cuốn sách đã đánh giá khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước giai đoạn chiến lược 2011-2020, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội; nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong một số lĩnh vực chủ yếu qua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ