Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Số trang: 796 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng gần 40 năm, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

  Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập hợp các bài viết, bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm… từ năm 2021 đến nay, trong số đó có nhiều bài được công bố trong các sách, báo, tạp chí.

  Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phần thứ hai: Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Phần thứ ba: Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

  Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảng viên quán triệt sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới; giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ