Một số nội dung cơ bản chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể (Tái bản có sửa chữa)

Một số nội dung cơ bản chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể (Tái bản có sửa chữa)
Tác giả: Bộ kế hoạch và đầu tư
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tổ chức kinh tế tập thể hình thành và phát triển trên cơ sở tự nguyện của những người lao động riêng lẻ, các hộ sản xuất cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong một thập kỷ qua, kinh tế tập thể chiếm gần 10% trong tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nước ta và liên quan đến hoạt động kinh tế và đời sống của hàng chục triệu hộ gia đình. Phát triển kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Cuốn sách cung cấp thông tin tư liệu về những vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn của kinh tế tập thể cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này.
       Cuốn sách Một số nội dung cơ bản chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể do Vụ Hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và đầu tư) biên soạn, gồm bốn chương: Chương I: Một số nội dung chủ yếu về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể; Chương II: Một số nội dung cơ bản chủ trương của Đảng về kinh tế tập thể; Chương III: Nội dung chủ yếu của các quy định pháp luật về kinh tế tập thể; Chương IV: Một số văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu về kinh tế tập thể.
       Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề như: vị trí, vai trò của kinh tế tập thể ở nước ta, tư tưởng hợp tác xã, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển hợp tác xã, nội dung chủ yếu của các quy định pháp luật về kinh tế tập thể... Ngoài ra, cuốn sách còn trích dẫn và tập hợp một số nội dung trong các văn kiện Đại hội Đảng từ trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, cùng một số nghị định, thông tư về phát triển kinh tế tập thể.
  Sách gồm 550 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ