Một số văn bản về cải cách hành chính (Ban hành từ tháng 6-2007 đến tháng 3-2008)

Một số văn bản về cải cách hành chính (Ban hành từ tháng 6-2007 đến tháng 3-2008)
Tác giả: Chính phủ
Số trang: 488 trang
Giá tiền: 67.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện nhiệm vụ này, trong thời gian qua Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan tiếp tục ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện nhiệm vụ trên. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn Một số văn bản về cải cách hành chính (Ban hành từ tháng 6-2007 đến tháng 3-2008).

  Cuốn sách tập hợp một số văn bản pháp luật về vấn đề cải cách hành chính một cách có hệ thống do Chính phủ, các bộ, ngành ban hành từ thàng 6-2007 đến tháng 3-2008. Nội dung của cuốn sách đề cập đến các quy định về quy chế làm việc, quy định về cải cách thủ tục hành chính, quy định về đổi mới đội ngũ cán bộ, công chức, quy định về cải cách tài chính công. Trong từng phần cụ thể lại tập hợp một cách khá đầy đủ các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tư liên quan đến nhiều vấn đề như: Quyết định số 126/2007/QĐ-TTg ngày 1-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31-8-2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 18-9-2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”…
   
  Qua cuốn sách, bạn đọc có thể hiểu thêm một số thông tin cũng như những thay đổi trong chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về nhiều vấn đề liên quan đến cải cách hành chính được ban hành từ tháng 6-2007 đến tháng 3-2008.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ