Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở đảng hiện nay
Tác giả: Nguyễn Đức Hà
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong những năm qua, thực hiện đường lối do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần tích cực trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt và hiểu rõ những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở đảng hiện nay của đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Cuốn sách bao gồm những bài viết vừa mang tính lý luận, vừa là sự tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong những năm gần đây. Nó sẽ cung cấp nhiều thông tin tư liệu tham khảo tốt đối với các cơ quan và đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.
  Sách gồm 240 trang, giá 34.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ