Nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Tác giả: Lê Văn Giảng
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nang-cao-chat-luongaTác giả: TS. Lê Văn Giảng (chủ biên)

  Số trang: 172 trang

  Giá tiền: 31.000đ

  Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là chức năng lãnh đạo của Đảng, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thiện quy trình, phương thức lãnh đạo của Đảng, nhưng kiểm tra, giám sát lại đan xen vào tất cả các hoạt động của Đảng. Quá trình thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn liền với quá trình thực hiện dân chủ trong Đảng. Thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát. Nó là một bộ phận của dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội, nhưng có vị trí đặc biệt hơn vì công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng chính là hoạt động để bảo đảm và phát huy dân chủ trong Đảng, loại bỏ các nhân tố phi dân chủ, bảo đảm cho các nhân tố, giá trị dân chủ được thực hiện và mở rộng. Thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng không chỉ thúc đẩy, phát huy dân chủ trong Đảng; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng mà nó còn đóng góp tích cực vào hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

  Thời gian qua, việc thực hành dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đạt được rất nhiều mặt tích cực, ưu điểm, có được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế và yếu kém, cho thấy còn nhiều hạn chế, khuyết điểm của Đảng khi thực hiện các nội dung dân chủ trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại, trong tự phê bình và phê bình.

  Cuốn sách “Nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng” do TS. Lê Văn Giảng làm chủ biên được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những phân tích, đánh giá về thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cuốn sách còn đưa ra những mục tiêu và các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác này. Với cách viết cô đọng, súc tích, tác giả đã đưa ra những phân tích sâu sắc trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

  Cuốn sách được kết cấu chặt chẽ, gồm ba chương:

  -          Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

  -          Chương II: Thực trạng chất lượng thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

  -          Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

  Cuốn sách là tài liệu có giá trị giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng trong công tác.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ