Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới (Sách chuyên khảo)

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
Số trang: 331 trang
Giá tiền: 187.000 đ
Xuất bản: 1/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng là điều kiện cần và đủ để nâng cao khả năng thực hiện hiệu quả sự cầm quyền của Đảng, gồm: nâng cao khả năng phát huy vai trò của vị thế cầm quyền của mình; nâng cao khả năng sử dụng quyền tác động, chi phối hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức khác và nhân dân theo đường lối, quan điểm của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu cao cả là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

  Cuốn sách Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới trình bày một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh việc nêu một cách khái quát về khái niệm, chức năng, vai trò, nhiệm vụ… của đảng cầm quyền nói chung cũng như giới thiệu đảng cầm quyền của một số quốc gia trên thế giới, các tác giả tập trung đi sâu phân tích những vấn đề chủ yếu về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền nhằm nâng cao năng lực của Đảng, ngày càng đáp ứng hơn nữa yêu cầu và nhiệm vụ lịch sử mà nhân dân giao phó.

  Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng ta trong hơn 35 năm đổi mới, trên các phương diện: những điểm mạnh và những hạn chế, bất cập; khảo sát, đánh giá thực trạng nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng ta, từ đó chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và những kinh nghiệm về nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng; khái quát về tình hình mới; những yêu cầu của tình hình mới đối với năng lực cầm quyền của Đảng ta; phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu, khả thi nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong công cuộc đổi mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ