Loading...

Nhận diện về “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung)

Nhận diện về “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp 24 bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã công bố trong sách, đăng trên Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân,… về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng và chế độ ta của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh và nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cùng các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn để cán bộ, đảng viên nắm vững được những quy định cơ bản trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, làm cơ sở lý luận trong nhận thức và hành động để đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ