Loading...

Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)

Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 328 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 7 phần, bên cạnh trình bày tổng quan những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, cuốn sách đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, xác định tầm nhìn và định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030, đồng thời đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể: kinh tế; văn hóa, xã hội và môi trường; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ