Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền

Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền
Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm và CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phát huy dân chủ và tăng cường hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, được cụ thể hóa trong các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Cuốn sách Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền do TS. Hồ Bá Thâm và CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân làm đồng chủ biên, đã trình bày những nghiên cứu của các tác giả xung quanh vấn đề này.
  Cuốn sách được kết cấu gồm 4 chương: chương I - Khái niệm, bản chất và các đặc điểm của phản biện xã hội; chương II - Chủ thể, khách thể, đối tượng, nguyên tắc và phương thức của phản biện xã hội; chương III - Vấn đề phản biện xã hội trong nền dân chủ pháp quyền ở nước ta hiện nay; chương IV - Phản biện xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh: Đặc điểm, vấn đề và khó khăn hiện nay. Cùng với phần phụ lục trình bày vấn đề Phản biện xã hội trong nền dân chủ hiện đại phương Tây, cuốn sách đã đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của phản biện xã hội và vai trò của phản biện xã hội trong việc tăng cường, phát huy dân chủ pháp quyền ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
  Sách gồm 188 trang, giá 27.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ