Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng

Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng
Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
Số trang: 348 trang
Giá tiền: 124.000 đ
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng được xem là hai vấn đề có mối quan hệ gắn kết hữu cơ. Quản trị tốt là một tập hợp các nguyên tắc nhằm quản trị quốc gia; thực hành quản trị tốt là điều kiện tiên quyết để phòng, chống tham nhũng và phát triển bền vững. Các nguyên tắc của quản trị tốt như công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình cũng đồng thời là những yêu cầu, biện pháp nền tảng trong phòng, chống tham nhũng. Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội đang nỗ lực phòng, chống tham nhũng, những nghiên cứu về quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng cũng như mối quan hệ giữa hai vấn đề này sẽ góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các chiến lược và giải pháp phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Cuốn sách Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng do PGS.TS. Vũ Công Giao làm chủ biên, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức và thông tin mới về hai vấn đề có tính kết nối là quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng.

  Ở Phần I: Quản trị tốt, các tác giả tập trung luận giải một số vấn đề lý luận liên quan đến quản trị nhà nước hiện đại: thế nào là quản trị nhà nước, sự chuyển dịch từ mô hình cai trị sang quản trị nhà nước hiện đại, xu hướng quản trị và sự “thoái lui” của nhà nước; một số tác động của xu hướng chuyển đổi từ quản lý sang quản trị tới nhà nước và pháp luật; những yêu cầu của quản trị nhà nước hiện đại; những đặc trưng cơ bản của quản trị tốt; các tiêu chí đánh giá và mối quan hệ giữa quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng; vấn đề thúc đẩy quản trị tốt ở Việt Nam.

  Ở Phần II: Phòng, chống tham nhũng, các tác giả nghiên cứu khái niệm, bản chất, biểu hiện, đặc điểm, nguyên nhân và hậu quả của tham nhũng; một số lý thuyết và cách tiếp cận về phòng, chống tham nhũng và giá trị tham khảo cho Việt Nam; pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng.

  Cuốn sách khép lại với nội dung: Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, giúp người đọc nắm được tinh thần, những nội dung cơ bản trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; lịch sử phát triển của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành; một số vấn đề đặt ra đối với việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ