Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 108 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

  Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân nhằm tạo hành lang pháp lý để củng cố và tăng cường vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp; từng bước thực hiện việc phân cấp quản lý, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, thực hiện tốt yêu cầu quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ, củng cố bộ máy và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

  Quy chế Hội đồng nhân dân gồm 12 chương 92 điều, so với Quy chế năm 1996 tăng 2 chương, 28 điều, trong đó có 2 chương mới quy định về: hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân; hoạt động của Hội đồng giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân. Nhìn chung, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân đã có nhiều điểm mới; những thay đổi này dựa trên cơ sở cụ thế hóa Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, quy định rõ trình tự và thủ tục hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Mục đích hướng tới là cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thực tiễn.

  Với mong muốn góp phần vào việc phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ