Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Số trang: 255 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ khi ra đời đến nay, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Một trong những nội dung quan trọng góp phần tạo thành sức mạnh, năng lực, uy tín của Đảng, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng là hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”

  Nội dung cuốn sách Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gồm 14 văn bản:

  - Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Bna Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;

  - Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;

  - Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

  Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm;

  Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung;

  Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;

  - Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030;

  - Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30 tháng 6 năm 2022 của ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030;

  - Quy định số 03-QĐ/UBKTTW, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

  - Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ tư Bna Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

  - Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ;

  - Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị số 20-TB/TB, ngày 08 tháng 9 năm 2022 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật;

  - Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện Điểm 3, Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật;

  - Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phục vụ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ