Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam: Dấu ấn nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam: Dấu ấn nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
Số trang: 156 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ thời khắc lịch sử cách đây 80 năm - ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay - khi nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đi được hơn nửa chặng đường, chúng ta có thể thấy rằng, để “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhân dân ta đã nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm giữ vững nền hòa bình, độc lập và tự do giành được, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan cũng như thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

  Để khẳng định tiền đồ đất nước, sự vươn lên mạnh mẽ và những bước chuyển mình đầy ấn tượng của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, từ năm 2021, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức, biên soạn, xuất bản seri sách Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam. Năm 2023, phiên bản của cuốn sách mang tên Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam: Dấu ấn nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục khắc họa bức tranh Việt Nam trong hơn nửa chặng đường nhiệm kỳ khóa XIII đã qua.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 2 phần: Phần I: Việt Nam tự tin, vững bước trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; Phần II: Triển vọng trở thành một nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2025.

  Bằng những nhận định, đánh giá khách quan, thông tin, hình ảnh sinh động, nội dung cuốn sách tổng kết những thành tựu nổi bật đạt được, góp phần làm sáng rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đã và đang đi vào cuộc sống như một lẽ tự nhiên, bởi tính đúng đắn của nội dung và sự xác định mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tế, bởi “ý Đảng hợp lòng dân”. Đó sẽ tiếp tục là động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để kịp thời nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII và những năm tiếp theo.

  Nhìn lại cơ đồ, vị thế đất nước trong thời điểm hiện tại; đánh giá những triển vọng, tầm nhìn phát triển trong tương lai sẽ giúp mỗi người dân Việt Nam thêm trân quý lịch sử, tự hào, phấn khởi và tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; tiếp tục chuẩn bị tốt hành trang chinh phục khát vọng dân tộc: độc lập, tự do, hạnh phúc, văn hiến và cường thịnh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ