Loading...

Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia)

Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Số trang: 720 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách kết cấu gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Vai trò của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

  Phần thứ hai: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Qua đó, phản ánh tương đối toàn diện và có hệ thống vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị cũng như vai trò, vị trí của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ