Tác giả: Dương Xuân Đống
Giá tiền: 88.000 đ
Tác giả: Lương Trọng Thành – Thịnh Văn Khoa – Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Lê Quang Cảnh (Chủ biên)
Giá tiền: 65.000 đ
Tác giả: Hà Văn Thuật (Chủ biên)
Giá tiền: 21.000 đ
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Giá tiền: 40.000 đ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Giá tiền: 20.000 đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: 55.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Lê Minh Quân
Giá tiền: 54.000 đ
Tác giả: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Lý luận chính trị
Giá tiền: 87.000 đ