Sổ tay hỏi - đáp: Đảng viên trẻ với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sổ tay hỏi - đáp: Đảng viên trẻ với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Tác giả: PGS.TS. Mai Đức Ngọc (Chủ biên)
Số trang: 176 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 50 câu hỏi và trả lời với bố cục nội dung gồm 2 phần: Phần thứ nhất, đề cập những vấn đề lý luận chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với trình độ nhận thức của đảng viên trẻ nhằm trang bị cho họ những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết đối với công tác này. Phần thứ hai, hướng dẫn cho đảng viên trẻ những kỹ năng cơ bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, giúp đảng viên trẻ nâng cao nhận thức và trình độ lý luận chính trị, linh hoạt và sáng tạo trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ