Loading...

Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Mậu Hãn
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những chuyên luận khoa học của Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Mậu Hãn - một trong những chuyên gia hàng đầu về lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đã được đăng trên các sách và tạp chí khoa học.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

  Phần thứ hai: Cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc.

  Phần thứ ba: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên)
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Hằng
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, TS. Bùi Tiến Đạt, PGS.TS. Vũ Công Giao, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ