Loading...

Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Mậu Hãn
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những chuyên luận khoa học của Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Mậu Hãn - một trong những chuyên gia hàng đầu về lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đã được đăng trên các sách và tạp chí khoa học.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

  Phần thứ hai: Cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc.

  Phần thứ ba: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ