Tư duy lý luận của Đảng ta về đối mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay

Tư duy lý luận của Đảng ta về đối mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2010), 21 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, quán triệt việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; Nhằm góp phần làm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các học viện, nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, học viên trong cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách chuyên khảo Tư duy lý luận của Đảng ta về đối mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay do PGS, TS, NGƯT. Nguyễn Bá Dương – Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng nghiên cứu, biên soạn.

  Cuốn sách giới thiệu một cách có hệ thống những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời ký mới.
  Nội dung cuốn sách gồm năm chương:
  Chương I: Từ quan điểm lịch sử đến tư duy mới về chiến lược quốc phòng của nước Việt Nam trong thời kỳ mới
  Chương II: Giáo dục quốc phòng – con đường đúng đắn để xác lập ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi người dân Việt Nam
  Chương III: Tính tất yếu khách quan và thước đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới
  Chương IV: Biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đối mới giáo dục quốc phòng
  Chương V: Quan điểm và giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng ta về đối mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới
  Sách gồm 252 trang, giá 35.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ